Pages

Tuesday, 3 January 2012

Memahami Kandungan "MARPOL"


Memahami Kandungan "MARPOL"


Bicara tentang pencemaran di laut, hal yg sangat berkaitan dekat sekali dgn pelaut di keseharianya. jika kita lalai dan berlaku musibah tumpahan minyak di laut, kesannya sangat luar biasa sekali. bukan hanya persekitaran biota laut yg teracam kita pun sebagai pelaut boleh berkaitan dengan undang-undang di mana negara perairan yg kita layari.maka dari itu elakkan kesalahan gunahkanlah management yg baik di atas kapal.pencatatan oil record book yg up todate dan juga system waste management yg terkawal.banyak rakan kita pelaut kadang-kadang menganggap sepeleh hal ini. ya. itulah manusia kadang-kadang belum sedar jika sudah dapat musibah penyesalan datang belakangan.untuk mengelakkan hal tersebut mari sama sama mendalam apa yg di maksud marpol itu.
A. SEJARAH KONVENSYEN MARPOL
Sejak pelancaran kapal pengangkut minyak yang pertama GLUCKAUF pada tahun 1885 dan penggunaan pertama mesin diesel sebagai penggerak utama kapal tiga tahun kemudian, maka fenomena pencemaran laut oleh minyak mulai muncul.


Baru pada tahun 1954 atas inisiatif dan pengorganisasian yang dilakukan oleh Kerajaan Inggeris (UK), lahirlah "Oil Pullution Convention, yang mencari cara untuk mencegah pembuangan campuran minyak dan operasi kapal tanker dan dari bilik mesin kapal lain.

Sebagai hasilnya adalah sidang IMO mengenai "international Conference on Marine Pollution" dari tarikh 8 Oktober hingga dengan 2 November 1973 yang menghasilkan "international Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships" tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dengan TSPP (Tanker Safety and Pollution Prevention ) Protocol tahun 1978 dan konvensyen ini dikenali dengan nama MARPOL 1973/1978 yang masih berlaku sampai sekarang.

Difinisi mengenai "Ship" dalam MARPOL 73/78 adalah seperti berikut:

"Ship means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air cushion vehhicles, suvmersibles, ficating Craft and fixed or floating platform".

Jadi "Ship" dalam peraturan lindungan persekitaran maritim adalah semua jenis bangunan yang berada di laut apakah bangunan itu mengapung, melayang atau tertanam tetap di dasar laut.

B. ISI PERATURAN MARPOL
Peraturan mengenai pencegahan pelbagai jenis sumber bahan pencemaran persekitaran maritim yang datangnya dari kapal-kapal dan bangunan lepas pantai ditetapkan dalam MARPOL Convention 73/78 Consolidated Edition 1997 yang mengandungi peraturan-peraturan:

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973.
Menetapkan kewajipan dan tanggung jawab Negara-negara anggota yang sudah mengguna pakai konvensyen tersebut bagi mencegah pencemaran dan buangan barang-barang atau campuran cecair beracun dan berbahaya dari kapal. Konvensyen-konvensyen IMO yang sudah diratifikasi oleh Negara anggotanya seperti Indonesia, memasukkan isi konvensyen-konvensyen tersebut menjadi sebahagian daripada undang-undang dan undang-undang Negara.

Protocol of 1978
Merupakan peraturan tambahan "Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP)" bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal tanker dan melaksanakan undang-undang pencegahan dan kawalan pencemaran laut yang berasal dari kapal terutama kapal tanker dengan melakukan pengubahsuaian dan arahan-arahan tambahan untuk melaksanakan secepat mungkin peraturan pencegahan pencemaran yang dimuatkan didalam Annex konvensyen.

Kerana itu peraturan dalam MARPOL Convention 1973 dan Protocol 1978 perlu dibaca dan diinterprestasikan sebagai satu kesatuan peraturan.

Protocol of 1978, juga mengandungi peraturan-peraturan mengenai:

- Protocol I

Kewajipan untuk melaporkan kemalangan yang melibatkan barang beracun dan berbahaya.

Peraturan mengenai kewajipan semua pihak untuk melaporkan kemalangan kapal yang melibatkan barang-barang beracun dan berbahaya. Kerajaan Negara ahli diminta untuk membuat arahan untuk membuat laporan, yang diperlukan sedapat mungkin sesuai dengan petunjuk yang terkandung dalam Annex Protocol I.

Sesuai Article II MARPOL 73/78 Article III "Contents of report" laporan tersebut harus mengandungi maklumat:

Mengenai pengenalan kapal yang terlibat melakukan pencemaran.
Waktu, tempat dan jenis kejadian
Jumlah dan jenis bahan pencemar yang tumpah
Bantuan dan jenis penyelamatan yang diperlukan
Nahkoda atau individu yang bertanggungjawab terhadap insiden yang berlaku pada kapal wajib untuk segera melaporkan tumpahan atau buangan barangan atau campuran cecair beracun dan berbahaya dari kapal kerana kemalangan atau untuk kepentingan menyelamatkan nyawa manusia sesuai manual dalam Protocol dimaksudkan.

- Protocol II mengenai Arbitrase

Berdasarkan Article 10 "setlement of dispute". Dalam Protocol II diberikan petunjuk menyelesaikan perselisihan antara dua atau lebih Negara ahli mengenai interprestasi atau pelaksanaan isi konvensyen. Apabila rundingan antara pihak-pihak yang berselisih tidak berjaya menyelesaikan masalah tersebut, salah satu daripada mereka boleh mengemukakan masalah tersebut ke Arbitrase dan diselesaikan mengikut arahan di dalam Protocol II konvensyen.

Selanjutnya peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh pelbagai jenis bahan pencemar dari kapal dibincangkan daam Annex I s / d V MARPOL 73/78, mengikut jenis masing-masing bahan pencemar seperti berikut:

Annex I Pencemaran oleh minyak Mula hotel 2 Oktober 1983

Annex II Pencemaran oleh Cecair Beracun (Nuxious Substances) dalam bentuk Curah Mula hotel 6 April 1987

Annex III Pencemaran oleh barang Berbahaya (Hamful Sub-stances) dalam bentuk Terbungkus Mula hotel 1 Julai 1991

Annex IV Pencemaran dari kotor Manusia / haiwan (Sewage)

dikuatkuasakan 27 September 2003

Lampiran V Pencemaran Sampah Mula hotel 31 Disember 1988

Annex VI Pencemaran udara belum dikuatkuasakan

Peraturan MARPOL Convention 73/78 yang sudah diratifikasi oleh Kerajaan Indonesia, baru Annex I dan Annex II, dengan Keppres No. 46 tahun 1986.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA ANGGOTA MARPOL 73/78
Menyetujui MARPOL 73/78 - Kerajaan negara
Menguatkuasakan Annexexes I dan II - Pentadbiran undang-undang / maritim
Menguatkuasakan optimum Annexes dan melaksanakan - Pentadbiran undang-undang / maritim.
Melarang pelanggaran - Pentadbiran undang-undang / maritim
Membuat hukuman - Pentadbiran undang-undang / maritim
Membuat arahan untuk bekerja - pentadbiran maritim
Memberitahu Negara-negara yang berkenaan - pentadbiran maritim.
Memberitahu IMO - Administration maritim
Memeriksa kapal - Pentadbiran maritim
10. Memantau pelaksanaan - Pentadbiran maritim

11. Mengelakkan penahanan kapal - Pentadbiran kapal

12. Laporan kemalangan - Pentadbiran maritim / undang-undang

13. Menyediakan laporan dokumen ke IMO (Article 11) - Pentadbiran maritim

14. Memeriksa kerosakan kapal yang menyebabkan pencemaran dan melaporkannya - Pentadbiran maritim.

15. Menyediakan kemudahan penampungan yang sesuai peraturan - Pentadbiran maritim.D. Bidang kuasa Pemberlakuan MARPOL 73/78
MARPOL 73/78 memuat tugas dan kuasa sebagai jaminan yang berkaitan bagi setiap Negara anggota untuk melaksanakan dan melaksanakan undang-undang sebagai negara bendera kapal, Negara pelabuhan atau negara pantai.

Negara bendera kapal adalah Negara di mana suatu kapal didaftarkan
Negara pelabuhan adalah Negara di mana suatu kapal berada di pelabuhan negara itu.
Negara pantai adalah Negara di mana suatu kapal berada di dalam zon maritim Negara pantai tersebut.
MARPOL 73/78 mewajibkan semua negara berdera kapal, Negara Pantai dan Negara pelabuhan yang menjadi ahli mengetahui bahawa:

"Pelanggaran peraturan konvensyen yang berlaku di dalam daerah bidang kuasa Negara ahli dilarang dan hukuman atau hukuman bagi yang melanggar dilakukan mengikut Undang-Undang Negara anggota itu".

a. Juridiksi perundangan Negara bendera kapal
Berdasarkan undang-undang Antarabangsa, Negara bendera kapal diharuskan untuk menguatkuasakan undang-undang dan mengawal aktiviti bendera Negara itu dalam hal pentadbiran, teknikal dan sarana sosial termasuk mencegah pencemaran perairan.

Negara bendera kapal memerlukan kapal berbendera Negara itu memenuhi standard Antarabangsa (antara lain MARPOL 73/78).

Tugas utama dari negara bendera kapal adalah untuk memastikan bahawa kapal mereka memnuhi standard teknik di dalam MARPOL 73/78 yakni:

- Menyemak kapal-kapal secara berkala

- Menerbitkan sijil-sijil yang diperlukan

b. Juridiksi perundangan Negara pantai
Konvensyen MARPOL 73/78 meminta Negara pantai menguatkuasakan undang-undang konvensyen pada semua kapal yang memasuki teoritialnya dan, tindakan ini dibenarkan oleh undang-undang UNCLOS 1982, asalkan memenuhi peraturan konvensyen hotel untuk lintas damai (innocent passage) dan ada bukti yang jelas bahawa telah berlaku pelanggaran.

c. Juridiksi perundangan Negara pelabuhan
Negara anggota MARPOL 73/78 wajib melaksanakan undang-undang mereka bagi semua kapal yang berkunjung ke palabuhannya. Tidak ada lagi perlakuan khusus bagi kapal-kapal yang bukan ahli.

Ini bererti ketaatan pada peraturan MARPOL 73/78 merupakan keperluan kapal boleh memasuki pelabuhan semua negara anggota.

Adalah kuasa dari Negara pelabuhan untuk menguatkuasakan undang-undang lebih ketat tentang pencegahan pencemaran sesuai undang-undang mereka. Namun demikian sesuai UNCLOS 1982 peraturan-peraturan seperti itu perlu diterbitkan dan disampaikan ke IMO untuk disebar luaskan.

E. CARA-CARA UNTUK MEMENUHI KEWAJIPAN DALAM MARPOL 73/78
Perjanjian suatu Negara ahli untuk melaksanakan MARPOL 73/78 diikuti dengan tindak lanjut dari Negara itu di sektor-sektor:

Kerajaan

Pentadbiran bidang undang-undang

Pentadbiran bidang maritim

Pemilik kapal

Syahbandar (port authorities)

a. Kerajaan
Kemahuan politik dari suatu Negara untuk meratifikasi MARPOL 73/78 merupakan hal yang fundamental. Dimana kemahuan politik itu berdasarkan pada pertimbangan kerana:

Kepentingan persekitaran maritim di bawah bidang kuasa Negara itu.
Keuntungan untuk pemilik kapal Negara itu (Kapal-kapalnya dapat diterima oleh dunia Antarabangsa).
Keuntungan untuk ketertiban di pelabuhan negara itu (boleh mengawal pencemaran) atau
Negara ikut menyertai menjaga keselamatan persekitaran antarabangsa.
Pertimbangan dan masukkan pada Kerajaan untuk meretifikasi konvensyen diharapkan datang dari badan pentadbiran maritim atau badan pentadbiran alam sekitar dan industri maritim.

Dalam konteks ini harus diakui bahawa Negara ahli MARPOL 73/78 menerima tanggung jawab tidak membuang bahan pencemar ke laut, namun demikian di lain pihak mendapat hak istimewa, perairannya tidak boleh dicemari oleh Kapal Negara ahli lain. Kalau terjadi pencemaran di dalam wilayah mereka, mereka boleh memimpin dan meminta ganti rugi.Negara yang bukan ahli tidak menerima tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang atas kapal-kapal mereka, jadi kapal-kapal-kapal mereka tidak dapat dituntut kerana tidak mematuhi peraturan-peraturan (kecuali apabila berada di dalam daerah teritorial Negara ahli).

Namun demikian perlu diketahui pula bahawa Negara yang tidak menjadi ahli bererti kalau pantainya sendiri dicemari, tidak boleh mendapatkan jaminan sesuai MARPOL 73.78 untuk menuntut kapal yang mencemarinya.


b. Pentadbiran undang-undang
Tugas utama dari Pentadbiran undang-undang adalah bertanggungjawab melaksanakan peraturan-peraturan yang boleh digunakan untuk melaksanakan undang-undang MARPOL 73/78. Untuk memudahkan kerja Pentadbiran undang-undang sebaiknya ditempatkan dalam satu badan dengan Pentadbiran maritim yang diberikan kuasa mengguna pakai, membuat undang-undang dan melaksanakannya.

Agar peraturan dalam MARPOL 73/78 mempunyai dasar undang-undang untuk dilaksanakan, maka peraturan tersebut harus diintegrasikan ke dalam sistem undang-undang Negara. Cara pelaksanaannya sesuai yang digambarkan dalam carta ini.


c. Pentadbiran maritim
Pentadbiran maritim yang dibentuk kerajaan bertanggungjawab melaksanakan tugas pentadbiran penguatkuasaan undang-undang MARPOL 73/78 dan konvensyen-konvensyen maritim lain yang telah diratifikasi. Badan ini akan memberikan masukkan pada Pentadbiran undang-undang dan Kerajaan di satu pihak dan membina industri perkapalan dari Syahbandar dipihak lain yang digambarkan dalam carta ini.

Tugas dari Pentadbiran maritim ini adalah melaksanakan MARPOL 73/78 bersama-sama dengan beberapa konvensyen maritim lain. Disyorkan untuk meneliti tugas-tugas tersebut untuk pengenalan peraturan-peraturan yang sesuai dan memutuskan bagaimana memberlakukannya.

d. Pemilik Kapal
Pemilik kapal berkewajipan membangun dan melengkapkan kapal-kapalnya dan mendiidk pelautnya, pegawai laut untuk memenuhi peraturan MARPOL 73/78. Konpetensi dan kemahiran pelaut harus memenuhi standard minimun yang terkandung dalam STCW-95 Convention.

e. Syahbandar (Port Authorities)
Tugas utama dari Syahbandar adalah menyediakan tempat penampungan buangan yang mencukupi sisa-sisa bahan pencemar dari kapal yang mencukupi. Syahbandar juga bertugas untuk memantau dan mengawasi pembuangan bahan pencemar yang asalnya dari kapal mengikut peraturan Annexes I, II, IV dan V MARPOL.

F. IMPLEMENTASU PERATURAN MARPOL 7378
Pentadbiran Maritim dalam melaksanakan tugasnya adalah bertindak sebagai:

sebagai pelaksanaan IMO
Legislation dan Regulations serta Implementation of Regulations
Instruction to Surveyor
Delegations of surveyor and issue of certificates
Records of Certifications, Design Approval, dan Survey Report
Equipment Approval, Issue of certificates dan Violations reports
Prosecution of offenders, Pemantauan receptions facilities dan Informing IMO as required

Pemerikasaan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor dan Inspektor

Garis besar tugas surveyor dan inspektor melakukan pemeriksaan dalam carta di atas adalah seperti berikut:

Memeriksa kapal untuk penyetujuan rancang bangun. Tugas ini hendaklah dilakukan oleh pegawai yang berkelayakan dan berkualiti sesuai yang ditentukan oleh ibu pejabat Pentadbiran maritim.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Syahbandar adalah bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur operasi mematuhi peraturan.
Penyiasatan dan penuntunan. Surveyor dan Inspector pelabuhan harus mampu melakukan pemeriksaan kes yang tidak memenuhi peraturan pembinaan, peralatan dan kesalahan yang berlaku. Berdasarkan petunjuk dari pusat Pentadbiran maritim, pegawai tersebut harus dapat menuntut pihak-pihak yang melanggar.

G. IMPLEMENTASI PERATURAN MARPOL 73/78
Survey & pemeriksaan
Sertifikasi
Tugas Kerajaan
H. DAMPAK PENCEMARAN DI LAUT
Kesan pencemaran barang beracun dan berbahaya terutama minyak berpengaruh terhadap:

Kesan ekologi
Tempat rekreasi
Lingkungan Pelabuhan dan Dermaga
Pemasangan Industri
Perikanan
Binatang Laut
Burung Laut
Terumbu Karang dan ekosistem
Tumbuhan di pantai dan ekosistem
Daerah yang dilindungi dan taman-taman laut
I. DEFINISI-DEFINISI BAHAN PENCEMAR
Bahan-bahan pencemar yang berasal dari kapal terdiri daripada muatan yang dimuatkan oleh kapal, bahan bakar yang digunakan untuk alat-alat propulsi dan alat lain di atas kapal dan hasil atau akibat kegiatan lain di atas kapal seperti sampah dan akan bentuk kotoran.

Definisi bahan-bahan pencemar dimaksudkan mengikut MARPOL 73/78 adalah seperti berikut:

"Minyak" adalah semua jenis minyak bumi seperti minyak mentah (crude oil) bahan bakar (fuel oil), kotoran minyak (sludge) dan minyak hasil penyulingan (refined product)
"Naxious liquid substances". Adalah barang cair yang beracun dan berbahaya hasil produk kimia yang diangkut dengan kapal tangki khas (chemical tanker)
Bahan kimia dimaksudkan dibahagikan kepada 4 kategori (A, B, C, dan D) mengikut darjah toxic dan kadar bahayanya.

Kategori A: Sangat berbahaya (major hazard). Kerana itu muatan termasuk bekas pencuci tangki muatan dan air balas dari tanki muatan tidak boleh dibuang ke laut.

Kategori B: Cukup berbahaya. Kalau sampai tumpah ke laut memerlukan pengendalian khas (special anti pollution measures).

Kategori C: Kurang berbahaya (minor hazard) memerlukan bantuan yang agak khusus.

Kategori D: Tidak membahayakan, memerlukan sedikit perhatian dalam menanganinya.

"Hamfull substances" Adalah barang-barang yang dibungkus dalam dan membahayakan persekitaran kalau sampai jatuh ke laut.
Sewage ". Adalah kotoran-kotoran dari tandas, WC, urinals, bilik rawatan, kotoran haiwan serta campuran dari buangan tersebut.
"Garbage" Adalah tempat sampah-sampah dalam bentuk sisa barangan atau material hasil dari aktiviti di atas kapal atau aktiviti normal yang lain di atas kapal.
Peraturan pencegahan pencemaran laut diakui sangat kompleks dan sukar dilaksanakan secara serentak, kerana itu marpol Convention dikuatkuasakan secara berperingkat.Tarikh 2 Oktober 1983 untuk Annex I (oil). Disusul dengan Annex II (Noxious Liquid Substances in Bulk) tarikh 6 April 1987. Disusul kemudian Lampiran V (Sewage), tarikh 31 31 Disember 1988, dan Annex III (Hamful Substances in Package) tarikh 1 juli 1982.Sisa Annex IV (Garbage) yang belum berlaku Antarabangsa sampai saat ini.

Annex I MARPOL 73/78 yang mengandungi peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran oleh tumpahan minyak dari kapal sampai 6 Julai 1993 sudah terdiri daripada 23 Regulation.

Peraturan dalam Annex I menjelaskan mengenai pembinaan dan kelengkapan kapal untuk mencegah pencemaran oleh minyak yang berpunca dari kapal, dan kalau terjadi juga tumpahan minyak bagaimana cara supaya tumpahan terhad dan bagaimana usaha yang terbaik untuk menanggulanginya.

Untuk memastikan agar usaha mencegah pencemaran minyak telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh anak kapal, maka kapal-kapal diwajibkan untuk mengisi buku laporan (Oil Record Book) yang sudah disediakan menjelaskan bagaimana cara awak kapal menangani muatan minyak, bahan bakar minyak, kotoran minyak dan campuran sisa-sisa minyak dengan cecair lain seperti air, sebagai bahan laporan dan pemeriksaan yang berwajib melakukan kawalan pencegahan pencemaran laut.

Kewajipan untuk menigisi "Oli Record Book" dijelaskan di dalam Reg. 20.

Appendix I Senarai jenis minyak (list of oil) sesuai yang dimaksudkan dalam MARPOL 73/78 yang akan mencemarkan apabila tumpahan ke laut.

Appendix II, Bentuk sijil pencegahan pencemaran oleh minyak atau "IOPP Certificate" dan tambahan mengenai data pembinaan dan kelengkapan kapal tanker dan kapal selain tanker. Sijil ini membuktikan bahawa kapal telah diperiksa dan memenuhi peraturan dalam reg. 4. "Survey and inspection" di mana struktur dan pembinaan kapal, kelengkapannya serta keadaannya memenuhi semua syarat-syarat dalam Annex I MARPOL 73/78.

Appendix III, Bentuk "Oil Record Book" untuk bahagian enjin dan bahagian dek yang wajib diisi oleh anak kapal sebagai kelengkapan laporan dan bahan pemeriksaan oleh yang berwajib di Pelabuhan.

J. USAHA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENCEMARAN LAUT
Pada permulaan tahun 1970-an pendekatan yang dilakukan oleh IMO dalam membuat peraturan-peraturan untuk mencegah dan menangani pencemaran laut pada dasarnya sama dengan yang dilakukan sekarang, iaitu melakukan kawalan yang ketat pada struktur kapal untuk mencegah jangan sampai terjadi pertumpahan minyak atau pembuangan campuran minyak ke laut Dengan pendekatan demikian MARPOL 73/78 mengandungi peraturan-peraturan untuk mencegah seminimum mungkin minyak yang mencemarkan laut.

Tetapi kemudian pada tahun 1984 dilakukan perubahan penekanan dengan menitik beratkan pencegahan pencemaran pada operasi kapal seperti yang terkandung di dalam Annex I terutama keharusan kapal untuk dilengkapi dengan "Oily Water Separating Equipment dan Oil Discharge Monitoring Systems".

Kerana itu MARPOL 73/78 Consolidated Edition 1997 dibahagikan kepada 3 (tiga) kategori dengan garis besarnya seperti berikut:

Peraturan untuk mencegah terjadinya Pencemaran.
Kapal dibina, dilengkapi dengan pembinaan dan peralatan mengikut peraturan-peraturan yang diyakini akan dapat mengelakkan pencemaran terjadi dari muatan yang diangkut, bahan bakar yang digunakan mahupun hasil operasi lain di atas kapal seperti sampah-sampah dan segala bentuk kotoran.

Peraturan untuk menangani pencemaran yang berlaku
Kalau sampai terjadi juga pencemaran akibat kemalangan atau kesilapan maka diperlukan peraturan untuk usaha mengurangkan sekecil mungkin kesan pencemaran, bermula dari penyempurnaan pembinaan dan kelengkapan kapal guna mencegah dan menghadkan pertumpahan sampai kepada prosedur dari penggunaan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dalam menaggulangi pencemaran yang telah berlaku.

Peraturan untuk melaksanakan undang-undang tersebut di atas.
Peraturan prosedur dan arahan yang sudah dikeluarkan dan sudah menjadi peraturan Nasional negara anggota wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam membina, memelihara dan mengendalikan kapal. Pelanggaran terhadap peraturan, prosedur dan manual tersebut harus mendapat hukuman atau denda mengikut peraturan-peraturan yang berlaku.

Khusus bahan pencemaram minyak bumi, pencegahan dan penanggulanganya secara garis besar dibincangkan seperti berikut:

a. Peraturan untuk pencegahan pencemaran oleh minyak.
Untuk mengelakkan pencemaran oleh minyak bumi yang berasal dari kapal terutama tanker dalam Annex I dimuat peraturan pencegahan dengan penekanan seperti berikut:

1. Regulation 13, Segregated Ballast Tanks, Dedicated Clean Tanks Ballast and Crude Oil Washing (SRT, CBT dan COW)
Menurut hasil penilaian IMO cara terbaik untuk mengurangkan sesedikit mungkin pembuangan minyak kerana operasi adalah melengkapkan tanker yang paling tidak salah satu daripada ketiga sistem pencegahan:

- Segregated Ballast Tanks (SBT)

Tanki khusus air balas yang sama sekali terpisah dari tanki muatan minyak mahupun tanki bahan bakar minyak. Sistem paip juga harus berasingan, paip air balas tidak boleh melewati tangki muatan minyak.

- Dedicated Clean Ballast Tanks (CBT)

Tanki bekas muatan dibersihkan untuk diisi dengan air balas. Air balas dari tanki tersebut, bila dibuang ke laut tidak akan nampak bekas minyak di atas permukaan air dan apabila dibuang melalui alat kawalan minyak (Oil Dischane Monitoring), minyak dalam air tidak boleh lebih dari 13 ppm.

- Crude Oil Washing (COW)

Muatan minyak mentah (Crude Oil) yang disirkulasikan kembali sebagai media pencuci tangki yang sedang dibongkar muatnnya untuk mengurangkan mendapan minyak tersisa dalam tanki.

2. Sekatan Pembuangan Minyak
MARPOL 73/78 juga masih meneruskan undang-hasil Konvensyen 1954 mengenai Oil Pollution 1954 dengan memperluaskan pengertian minyak di dalam semua bentuk termasuk minyak mentah, minyak hasil olahan, sludge atau campuran minyak dengan kotorn lain dan fuel oil, tetapi tidak termasuk produk-produk petrokimia (Annex II)

Terma Annex I Reg.9. "Control Discharge of Oil" menyebutkan bahawa pembuangan minyak atau campuran minyak hanya dibolehkan apabila:

- Tidak di dalam "Special kawasan" seperti di Laut Mediteranean, Laut Baltic, Laut Hitam, Laut Merah dan kawasan Teluk.

- Lokasi pembuangan lebih daripada 50 batu laut dari daratan

- Pembuangan dilakukan Waktu Kapal sedang belayar

- Tidak membuang minyak lebih dari 30 liter / natical mile

- Tidak membuang minyak lebih besar dari 1: 30.000 dari jumlah muatan.

3. Monitoring dan Kawalan Pembuangan Minyak
Kapal tanker dengan ukuran 150 gross tan atau lebih harus dilengkapi dengan "slop tank" dan kapal tanker saiz 70.000 tons dead weight (DWT) atau lebih yang paling kurang mempunyai "slop tank" tempat menampung campuran dan sisa-sisa minyak di atas kapal.

Untuk mengawal buangan sisa minyak ke laut maka kapal harus dilengkapi dengan alat kawalan "Oil Dischange Monitoring and Control System" yang diluluskan oleh kerajaan, mengikut arahan yang ditetapkan oleh IMO. Sistem tersebut dilengkapi dengan alat untuk mencatat berapa banyak minyak yang ikut terbuang ke laut. Nota data tersebut perlu disertai dengan tarikh dan masa pencatatan. Monitor pembuangan minyak harus dengan automatik menghentikan aliran buangan ke laut apabila jumlah minyak yang ikut terbuang sudah melebihi amabang batas mengikut peraturan Reg. 9 (1a) "Control of Discharge of Oil".

4. Pengumpulan sisa-sisa minyak
Reg. 17 mengenai "Tanks for Oil Residues (Sludge)" ditetapkan bahawa untuk kapal saiz 400 gross tan atau lebih harus dilengkapi dengan tangki penampungan di mana ukurannya disesuaikan dengan jenis mesin yang digunakan dan jarak pelayaran yang ditempuh kapal untuk menampung sisa minyak yang tidak boleh dibuang ke laut seperti hasil pemurnian bunker, minyak pelincir dan bocoran minyak dimakar mesin.

Tanki-tanki penampungan dimaksudkan disediakan di tempat-tempat seperti:

- Pelebuhan dan terminal di mana minyak mentah dimuat.

- Semua pelabuhan dan terminal di mana minyak selain minyak mentah dimuat lebih daripada 100 tan satu hari.

- Semua kawasan pelabuhan yang mempunyai kemudahan limbungan kapal dan pembersihan tangki.

- Semua pelabuhan yang bertugas menerima dan memproses sisa minyak dari kapal.

b. Peraturan untuk menangani pencemaran oleh minyak
Sesuai Reg. 26 "shipboard Oil Pollution Emergency Plan" untuk mengelakkan pencemaran yng mungkin berlaku maka tanker saiz 150 gross tan atau lebih dan kapal selain tanker 400 grt atau lebih, perlu membuat rancangan kecemasan pananggulangan pencemaran di atas kapal.

c. Peraturan pelaksanan dan syarat pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh minyak.
Pencegahan dan penaggulangan pencemaran yang datangnya dari kapal tanker, perlu dikawal melalui pemeriksaan dokumen-dokumen sebagai bukti bahawa pihak syarikat pelayaran dan kapal sudah melaksanakannya dengan betul.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pelaut Malaya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...